Opšti uslovi poslovanja | Rockwell Automation distributor | ControlTech

PDF verzija

 

Na osnovu članova 142-143 Zakona o obligacionim odnosima Republike Srbije, privredno društvo ControlTech d.o.o. Begrad-Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165G, Novi Beograd, matični broj: 21341487, PIB: 110352615
(u daljem tekstu označen i kao: ControlTech i/ili Prodavac) dana 30.11.2017. godine donosi sledeće:


OPŠTI USLOVI POSLOVANJA
ControlTech d.o.o. Begrad-Novi Beograd


Svrha Opštih uslova
Član 1

1.1. Svrha ovih Opštih uslova poslovanja privrednog društva ControlTech (u daljem tekstu označeni i kao: “Opšti uslovi” ili “Uslovi”) je da se dodatno definišu i preciziraju prava i obaveze Ugovornih strana iz ili u vezi sa Ugovorima koje ControlTech kao Prodavac zaključuje sa svojim klijentima kao Kupcima (u daljem tekstu označeni kao Kupci).

1.2. U ovim Uslovima sledeći termini, ukoliko su navedeni valikim početnim slovom, imaju značenje definisano ovim stavom, osim ukoliko drugačije nije izričito predviđeno:

- “Prodavac” je privredno društvo ControlTech d.o.o. Begrad-Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165G, Novi Beograd, matični broj: 21341487, PIB: 110352615;

- “Kupac” je privredno društvo ili bilo koje drugo pravno lice, kao i preduzetnik registrovan za obavljanje delatnosti, odnosno drugo lice koje u skladu sa važećim propisima obavlja poslovnu delatnost, a koje uputi Prodavcu Narudžbenicu ili koje je sa Prodavcem sklopilo Kupoprodajni ugovor ili koje na bilo koji način ulazi u poslovni odnos sa Prodavcem sa namerom kupovine Proizvoda;

- “Proizvod” je bilo koja stavka, odnosno artikal naveden u cenovniku i/ili katalogu i/ili bilo kojoj drugoj pratećoj, odnosno prodajnoj dokumentaciji Prodavca, odnosno sva dobra koja ControlTech prodaje, kao i sve usluge vezano za isporuku Proizvoda u skladu sa Kupoprodajnim ugovorom;

- “Kupoprodajni ugovor” ili “Ugovor” predstavlja pisani ugovor o kupoprodaji Proizvoda i/ili ugovor o kupoprodaji i isporuci budućih Proizvoda (Proizvoda koji koji tek treba da budu proizvedeni) i koji je sklopljen između Prodavca i Kupca i/ili nalog, odnosno Narudžbenica dostavljena od strane Kupca i potvrđena od strane Prodavca, a koji se odnose na Proizvod i kojima se Prodavac obavezuje da Kupcu isporuči Proizvod i prenese pravo svojine na Proizvodu, a Kupac se obavezuje da Proizvod preuzme i Prodavcu isplati dogovorenu kupoprodajnu cenu;

- “Prava intelektualne svojine” označavaju sva prava intelektualne svojine poznata pravnom sistemu Republike Srbije, uključujući, ali ne ograničavajući se na autorsko pravo, pravo na žig, patent, know how, dizajn, žig, znak i sl;

- “Narudžbenica”, predstavlja dokument sačinjen u pisanom i/ili elektronskom obliku koji Kupac bude dostavio Prodavcu, a kojim zahteva isporuku Proizvoda. Da bi se smatrala validnom, Narudžbenica mora sadržati podatke neophodne za identifikaciju Kupca (poslovno ime, sedište, matični broj, pib, označenje ovlašćenog lica koje je Narudžbenicu sačinilo), identifikacione podatke Proizvoda (tip, odnosno klasa, količina, karakteristike, cena po jedinici količine i zbirna cena, i td.), podatke o zahtevanom roku i načinu isporuke, kao i o roku i uslovima plaćanja. Ukoliko Narudžbenica ne sadrži sve navedene podakte, Prodavac zadržava pravo da je ne uzme u razmatranje do momenta dostavljanja svih zahtevanih podataka.

1.3. Kupci izričito prihvataju i slažu se sa primenom odredaba ovih Uslova od momenta iniciranja pregovora za zaključenje Ugovora sa Prodavcem, odnosno od momenta slanja Narudžbenice, zavisno od toga šta je ranije. Ovi Uslovi se primenjuju na sve kuporpodajne Ugovore u kojima ControlTech istupa kao Prodavac.

1.4. Svako odstupanje, izmena i/ili isključenje primene odredaba ovih Uslova moguće je samo i isključivo uz obostranu pisanu saglasnost Prodavca i Kupca.

1.5. U slučaju bilo kakvog neslaganja između uslova dogovorenih Kupoprodajnim ugovorom i ovih Opštih uslova prevladavaju posebno dogovoreni uslovi.


Predmet ispunjenja
Član 2

2.1. Prodavac se obavezuje da Kupcu isporuči Proizvod naveden u prihvaćenoj Narudžbenici, odnosno Kupoprodajnom ugovoru i da na Kupca prenese pravo svojine na predmetnom Proizvodu. Kupac se obavezuje da Proizvod preuzme na dogovorenom mestu i u dogovoreno vreme, kao i da Prodavcu blagovremeno i u celosti za Proizvod isplati kupoprodajnu cenu.


Dokumentacija
Član 3

3.1. Kupoprodajni ugovor, po pravilu, sačinjava sledeća dokumentacija, navedena po redosledu važnosti:

a) Kupoprodajni ugovor;

b) Narudžbenica Kupca prihvaćena od strane Prodavca, zajedno sa svim prihvaćenim specifikacijama Proizvoda u pogledu tipa, količine, cene i slično;

c) Ponuda Prodavca sa prihvatom od strane Kupca, u pisanom obliku.

d) ovi Opšti uslovi;

3.2. Slanjem Narudžbenice Prodavcu i/ili zaključenjem Kupoprodajnog ugovora, Kupac se neopozivo i bezuslovno saglašava da će se na njegov odnos sa Prodavcem primenjivati ovi Opšti uslovi, a bez obzira i isključujući primenu bilo kojih i svih uslova poslovanja Kupca koji bi se mogli odnositi na njegov odnos sa Prodavcem. Kupac se izričito saglašava da se na Prodavca neće primenjivati bilo koje odredbe Kupčevih uslova poslovanja. Odstupanja od ovog stava Opštih uslova su moguća jedino uz izričitu pisanu saglasnost Prodavca.

3.3. Svaka izmena Kupoprodajnog ugovora ili njegovih delova mora biti sačinjena u pisanom obliku i potpisana od strane ovlašćenih predstavnika obe ugovorne strane.

3.4. Strane su saglasne da će se Ugovor smatrati zaključenim čak i kada Prodavac samo potvrdi primljenu Narudžbenicu od Kupca za ordeđeni Proizvod.


Cena i uslovi plaćanja
Član 4

4.1. Cene navedene u važećem Cenovniku i/ili drugoj dokumentaciji Prodavca predstavljaju osnovne i važeće cene, osim ukoliko nije izričito pisanim putem dogovoreno drugačije. Prodavac zadržava pravo promene cena.

4.2. Cena iskazana u Cenovniku i/ili drugoj dokumentaciji Prodavca, osim ukoliko drugačije nije izričito naznačeno, prikazana je bez PDV-a koji takođe snosi Kupac i koji će biti obračunat i iskazan u skladu sa važećim propisima.

4.3. Za potrebe Kupoprodajnog ugovora smatraće se važećim cene navedene u pisanom Kupoprodajnom ugovoru, odnosno u Narudžbenici potvrđenoj od strane Prodavca

4.4. Prodavac može Kupcu ponuditi, odnosno odobriti popust, čiji će iznos, između ostalog, zavisiti od vrste i količine predmeta isporuke, uslova plaćanja i garantnog roka koji Kupac zahteva.

4.5. Troškovi transporta i tranportnog osiguranja nisu uključeni u cenu Proizvoda iskazanu u Cenovniku i/ili drugoj dokumentaciji Prodavca. Navedene troškove će Prodavac posebno obračunati u iznosu stvarnih troškova ili u iznosu koji je u pisanoj formi dogovoren između Prodavca i Kupca i isti će biti izmireni od strane Kupca.

.4.6. Kao finalno dogovorena cena će se uzeti cena navedena u Kupoprodajnom ugovoru ili potvrđenoj Narudžbini.


Isporuka, prijem, kvalitet i reklamacija
Član 5

5.1. Prodavac garantuje Kupcu da kupljeni Proizvod ispunjva sve zahteve kvaliteta za redovnu i uobičajenu upotrebu u pogledu kvaliteta, osobina i performansi. Prodavac može garantovati Kupcu da Proizvod poseduje potrebna svojstva za naročitu upotrebu za koju je Kupac nabavlja samo ako je to Prodavcu bilo poznato i ako je tako izričito ugovoreno, odnosno ako je takav oblik garancije izričito prihvaćen od strane Prodavca.

5.2. Kupac će preuzeti Proizvod u skladu sa specifikacijom dostavljenom od strane Prodavca. Ova specifikacija može biti sadržana kako u akceptiranoj Narudžbenici, tako i u zaključenom Kupoprodajnom ugovoru. Prilikom isporuke, Kupac je u obavezi da potpiše dostavnicu koja će biti vraćena Prodavcu i potpisivanje ove dostavnice je uslov za vršenje isporuke Proizvoda Kupcu.

5.3. Isporuka će biti zasnovana na paritetu isporuke EXW ili FCA, tj. iz skladišta Prodavca po paritetu Incoterms 2010, osim ukoliko stranke nisu izričito dogovorile drugačije. U slučaju “Direktne isporuke” (kada Proizvod Kupcu isporučuje dobavljač Prodavca) primenjivaće se paritet CIP, odnosno mesto koje odredi Kupac.

5.4. Rizik slučajne propasti stvari (Proizvoda) prelazi na Kupca u momentu predaje Proizvoda, odnosno mometom kada Kupac preuzme Proizvod i potvrdi prijem. Oštećenje stvari (Proizvoda) koje se pojavi nakon što je rizik nastanka štete, odnosno slučajne propasti stvari prešao na Kupca neće imati uticaja na njegovu obvezu plaćanja cene, osim ukoliko je do oštećenja došlo krivicom Prodavca.

5.5. U slučaju da je isporuka Proizvoda Kupcu organizovana od strane Prodavca, odnosno njegovog poslovnog saradnika, prevoz će biti izvršen na osnovu dogovorenih uslova prevoza između Kupca i Prodavca.

5.6. Prodavac je dužan da Kupcu isporuči ugovorenu količinu Proizvoda, koja poseduje kvalitet i osobine neophodne za redovnu upotrebu, odnosno za naročitu upotrebu za koju je Kupac nabavlja ukoliko je Prodavac svestan te naročite upotrebe i pristao da isporuči takav Proizvod.

5.7. Kupac je dužan da odmah po prijemu izvrši detaljan pregled Proizvoda, uključujući, ali ne ograničavajući se na detaljan pregled u pogledu stanja, kvaliteta i količine Proizvoda, pod pretnjom gubitka prava. U slučaju postojanja određenih materijalnih nedostataka Proizvoda, Kupac je dužan da o njihovom postojanju bez odlaganja, a najkasnije u roku od 3 dana od dana prijema Proizvoda obavesti Prodavca. U slučaju da se primopredaja Proizvoda obavlja u prostorijama Prodavca, Kupac je dužan da je odmah prilikom preuzimanja detaljno pregleda i Prodavca obavesti o postojanju bilo kojih materijalnih nedostataka.

5.8. Prodavac garantuje da će Proizvod imati ugovorena svojstva tokom garantnog perioda. Odgovornost Prodavca po osnovu garancije biće tumačena u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima, osim ukoliko nije drugačije predviđeno ovim Uslovima ili Ugovorom zaključenim između Prodavca i Kupca.

5.9. U slučaju da tokom garantnog roka Proizvod pokaže nedostatke za koje Prodavac odgovara, Kupac će Proizvod, zajedno sa reklamacionom izjavom vratiti Prodavcu na pregled. Ukoliko Kupac uz Proizvod ne dostavi Prodavcu i detaljno obaveštenje o prirodi nedostatka, Prodavac zadržava pravo da ne postupi po primljenoj reklamaciji.

5.10. Pre odlučivanja o osnovanosti reklamacije, Prodavac je dužan da Proizvod uputi na testiranje u Rockwell Automotion, a kako bi njihove stručne službe dale procenu osnovanosti reklamacije.

5.11. U slučaju osnovanosti izjavljene reklamacije, Prodavac će preduzeti sve što je potrebno kako bi se Proizvod popravio, zamenilo novim, ili kako bi, uz saglasnost Kupca, bio odobren popust na kupoprodajnu cenu.

5.12. U slučaju da se pokaže da izjavljena reklamacija ne bude osnovana, Kupac će snositi sve troškove transporta, osiguranja i popravke.


Ugovorne kazne i zatezne kamate
Član 6

6.1. U slučaju da Kupac kasni sa plaćanjem fakture, Prodavac ima pravo na naplatu ugovorne kazne u visini od 0,05% preostalog neplaćenog iznosa po fakturi za svaki dan kašnjenja.

6.2. U slučaju da Prodavac kasni sa isporukom Proizvoda, Kupac ima pravo na ugovornu kaznu u visini od 0,05% od ugovorene cene Proizvoda za svaki dan kašnjenja, ali ne više od 5% od ukupne cene naručenog Proizvoda koji je isporučen sa zakašnjenjem.

6.3. U slučaju da Kupac kasni sa preuzimanjem Proizvoda, Prodavac ima pravo na naplatu ugovorne kazne u visini od 0,05% od ugovorene cene Proizvoda koji nije preuzet i to za svaki dan nakon 15. dana kašnjenja. Pored prava na naplatu ugovorne kazne definisane ovim stavom, Prodavac zadržava i pravo na naknadu ukupno pretrpljene štete.

6.4. U slučajevima definisanim Kupoprodajnim ugovorom, Kupac ima pravo da odustane od ugovora davanjem odustanice u vrednosti od 30% od ukupno ugovorene prodajne cene Proizvoda. Obaveza plaćanja odustanice dospeva momentom odustanka Kupca od Ugovora.


Garancije
Član 7

7.1. Prodavac garantuje Kupcu da će Proizvod zadržati svojstva u pogledu funkcionalnosti predviđena Kupoprodajnim ugovorom u roku od 12 meseci od dana primopredaje. Kupoprodajnim ugovorom može biti definisan drugačiji garantni rok. Ova garancija može biti produžena preko 12 meseci samo na osnovu posebnog sporazuma o produženju garantnog roka zaključenog između Prodavca i Kupca.

7.2. Konkretno, Prodavac ovim putem garantuje Kupcu da kupljeni Proizvod ispunjava sve ugovorene zahteve u pogledu količine, kvaliteta i performansi. Takođe, Prodavac garantuje Kupcu da je kupljeni Proizvod izrađen u svemu u skladu sa imperativnim zakonskim propisima važećim u državi Kupca, ukoliko je tako izričito ugovoreno.

7.3. U slučaju kvara Proizvoda, Kupac je dužan da Prodavca o tome obavesti u roku od 24 časa od momenta nastupanja kvara, a kako bi Prodavac blagovremeno mogao izvršiti ispitivanje Proizvoda. U slučaju da Kupac propusti da u ovom roku obavesti Prodavca o kvaru Proizvoda, gubi pravo na naknadu bilo koje štete koja nastane u vezi sa kvarom, osim prava na opravku, odnosno zamenu Proizvoda u skladu sa ovim članom.

7.4. Tokom trajanja garancije, Prodavac je dužan da na zahtev Kupca, a po svom izboru, izvrši zamenu Proizvoda koji ne ispunjava ugovorene uslove ili da otkloni sve nedostatke na Proizvodu kako bi on ispunio ugovorene uslove kvaliteta.

7.5. Garancija Prodavca predviđena ovim članom važi samo i isključivo ako je Proizvod upotrebljavan u potpunosti u skladu sa uputstvima Prodavca, odnosno proizvođača, te ukoliko je u potpunosti ispoštovan plan instalacije, preporučeni način povezivanja, kao i sve druge preporuke Prodavca, odnosno proizvođača u vezi sa instaliranjem i korišćenjem Proizvoda. Prodavac nije odgovoran ukoliko je Proizvod oštećen usled nepravilnog skladištenja, instalacije, upotrebe i/ili rukovanja.

7.6. Odgovornost Prodavca po osnovu garancije je uvek ograničena na vrednost isporučenog Proizvoda (isključujući troškove transporta i druge slične troškove).

7.7. Prodavac je dužan da Kupcu nadoknadi isključivo iznos direktne štete pričinjene od Proizvoda, a ne i indirektnu štetu (izgubljenu dobit ili bilo koju drugu štetu u vezi sa Proizvodom, uključujući i štetu prouzrokovanu nemogućnošću korišćenja/upotrebe Proizvoda).


Prenos svojine
Član 8

8.1. Pravo svojine na Proizvodu prenosi se sa Prodavca na Kupca mometom primopredaje, odnosno isporuke Proizvoda. Trenutkom isporuke na Kupca prelazi rizik slučajne propasti Proizvoda.

8.2. Prodavac ovim putem garantuje Kupcu da je Proizvod koji prodaje njegova svojina i da nema nikakvih prepreka za prenos prava svojine sa Prodavca na Kupca, kao ni bilo kakvih ograničenja prava svojine na Proizvodu u korist trećih lica.


Član 9
Prava intelektualne svojine

9.1. Ugovorne strane se obavezuju da će sva Prava intelektualne svojine kojima su međusobno omogućili pristup koristiti isključivo u cilju realizacije ovog Ugovora.

9.2. Prodavac se obavezuje da će Kupcu vratiti svu dokumentaciju koju mu je Kupac dostavio, a posebno sve planove, skice, studije i sl. koje su Kupac i/ili njegovi podugovarači izradili u cilju realizacije Kupoprodajnog ugovora.


Poslovna tajna
Član 10

10.1. Ugovorne strane mogu da međusobno razmenjenu dokumentaciju koriste u svrhu realizacije Kupoprodajnog ugovora. Predmetnu dokumentaciju Ugovorne strane mogu staviti na raspolaganje trećoj strani samo na osnovu prethodne pisane saglasnosti druge Ugovorne strane i samo ako se treća strana prethodno pisanim putem obavezala da će svu dostavljenu dokumentaciju koristiti kao strogo poverljivu i da je neće ni na koji način činiti dostupnom bilo kojoj trećoj strani.
10.2. Obaveza Ugovornih strana definisana ovim članom traje i nakon realizacije Kupoprodajnog ugovora, vremenski neograničeno.


Viša sila
Član 11

11.1. Ni jedna od Ugovornih strana neće biti odgovorna za svoju nemogućnost da ispoštuje obaveze predviđene Ugovorom u slučaju da je takva nemogućnost rezultat delovanja više sile.

11.2. Nastupanje ekonomske krize ili promene u opštim ekonomskim uslovima u zemlji ili van nje neće se ni u kom slučaju smatrati višom silom.

11.3. Ugovorna strana koja tvrdi da je pogođena dejstvom više sile, dužna je da o tome odmah obavesti drugu ugovornu stranu koja je ovlašćena da se do daljeg uzdrži od ispunjavanja bilo koje svoje ugovorne obaveze.

11.4. Ugovorna strana koja je pogođena dejstvom više sile dužna je da preduzme sve mere koje joj stoje na raspolaganju kako bi otklonila posledice više sile.


Povreda obaveze i raskid Ugovora
Član 12

12.1. Ukoliko Kupoprodajnim Ugovorom nije drugačije definisano, ukoliko jedna od Ugovornih strana ne ispunjava svoje ugovorne obaveze, druga Ugovorna strana će joj uputiti pisano upozorenje da se uzdrži od daljeg kršenja ugovornih obaveza. Ukoliko Ugovorna strana ne prestane sa kršenjem ugovornih obaveza i ne otkloni posledice kršenja, oštećena Ugovorna strana ima pravo da se povuče iz Kupoprodajnog ugovora putem pisanog obaveštenja (raskid Ugovora proizvodi dejstvo od momenta kada druga Ugovorna strana primi takvo obaveštenje).

12.2. Ukoliko je Kupoprodajnim ugovorom drugačije definisano pravo na raskid Ugovora, odredbe stava 12.1. se neće primeniti.

12.3. Prodavac posebno ima pravo da raskine Kupoprodajni ugovor u sledećim slučajevima: insolventnost Kupca, otpočinjanje procesa likvidacije nad Kupcem, otvaranje postupka stečaja nad Kupcem, usvajanje Plana reorganizacije nad Kupcem, promene u vlasničkoj strukturi ili u visini osnovnog kapitala Kupca ukoliko Prodavac u tom slučaju može opravdano očekivati da bi takve promene u vlasničkoj strukturi, odnosno visini registrovanog kapitala Kupca mogle da spreče ispunjavanje njegovih ugovornih obaveza.

12.4. Kupac posebno ima pravo da raskine Kupoprodajni ugovor u slučaju da Prodavac kasni sa ispunjenjem svojih ugovornih obaveza preuzetih Kupoprodajnim ugovorom, odnosno ovim Uslovima duže od 21 dan, pod uslovom da je Kupac uredno ispunio sve svoje obaveze koje proizilaze iz Kupoprodajnog ugovora, odnosno ovih Uslova. U ovom slučaju Prodavac nije oslobođen obaveze plaćanja eventualno dospelih ugovornih kazni i dužan je da Kupcu vrati sva novčana sredstva primljena na osnovu realizacije Kupoprodajnog ugovora.


Merodavno pravo, ništavost i nadležnost za slučaj spora
Član 13

13.1. Merodavno pravo za odnos između Prodavca i Kupca biće pozitivno pravo Republike Srbije, izuzimajući eventualnu primenu kolizionih normi.

13.2. Kad god je to moguće svaka od odredbi ovih Uslova biće tumačena na način da bude punovažna i proizvodi pravna dejstva. Ukoliko se neka od odredbi ovih Uslova pokaže neizvršivom i/ili ništavom ona neće, kad god je to moguće, uticati na preostale odredbe ovih Uslova, odnosno na prava i obaveze Ugovornih strana koje iz njih proizilaze.

13.3. U slučaju da se neka od odredbi ovih Uslova pokaže neizvršivom i/ili ništavom, Ugovorne strane su dužne da u dobroj veri dogovore njene izmene, imajući u vidu smisao i cilj ovih Uslova.

13.4. Sve sporove u vezi sa ili povodom poslovnog odnosa između Prodavca i Kupca, Ugovorne strane će nastojati da reše dogovorom. Ukoliko postizanje dogovora ne bude bilo moguće, za rešavanje spornog pitanja biće nadležan bilo koji stvarno nadležan sud u Beogradu.


Poštovanje propisa
Član 14

14.1. Prodavac se obavezuje da će uložiti poseban napor u cilju osiguranja da njegovi dobavljači poštuju sve važeće propise koji se odnose na proizvodnju i isporuku rube u skladu sa važećim propisima i Kupoprodajnim ugovorom.

 

Bezbednost i zaštita životne sredine
Član 15

15.1. Prodavac je dužan da poštuje i da obezbedi da njegovi zaposleni i prodajni agenti poštuju sve važeće propise o zdravlju, bezbednosti proizvoda i zaštiti životne sredine.


Međusobni odnos Ugovornih strana
Član 16

16.1. Kupoprodajni ugovor, zajedno sa svim sastavnim delovima predstavlja celokupan dogovor Ugovornih strana u pogledu predmeta Ugovora i svi prethodni pregovori i dogovori Ugovornih strana prestaju da važe i ne proizvode pravna dejstva.

16.2. Kupoprodajni ugovor u celini, niti bilo koji njegov deo ne predstavljaju i ne mogu biti tumačeni na način da Prodavac i Kupac ulaze u poslovni odnos osnivanja zajedničkog privrednog društva, niti u odnos zajedničkog ulaganja, uspostavljanja zastupničkog ili agentskog odnosa ili bilo kog drugog sličnog odnosa između strana. Ugovorne strane su i biće smatrane nezavisnim ugovornim stranama i ni jedna Ugovorna strana nema i neće imati pravo da preuzima obaveze ili vrši prava u ime i za račun druge Ugovorne strane.


Završne odredbe
Član 17

17.1. Ugovorne strane mogu definisati, menjati i uređiati svoj međusobni poslovni odnos jedino pisanim putem uz obostranu saglasnost obe Ugovorne strane, osim ukoliko nije drugačije izričito pisanim putem predviđeno.

 


U Beogradu, dana 30.11.2017. godine.

Za ControlTech d.o.o. Begrad-Novi Beograd,
Aleš Havlina, direktor

 

 

Nova ControlTech-ova politika otkazivanja i vraćanja

PDF verzija

 

U skladu sa nastalim promenama u rokovima i uslovima Rockwell Automation-a, ControlTech je doneo nove odluke i pravila o naknadama za otkazane porudžbine ili vraćanje standardnih proizvoda, a ista pravila i naknade će početi sa primenom od 13. januara 2023.

Rockwell Automation je globalno uveo nova pravila kako bi znatno olakšao zakazivanje i kako bi obezbedio veću tačnost u određivanju datuma isporuke.

 

Otkazivanje porudžbina

Nove porudžbine za Rockwell Automation proizvode sa ControlTech-om:

 • Sve nove porudžbine koje se otkazuju nakon 30 dana od datuma slanja porudžbine.
  Naknada za artikle koji postoje na zalihama Rockwell Automation -a je 18% od kataloške cene, naknada za artikle koji nisu na stanju zaliha iznosi 25% od kataloške cene. Ova naknada neće biti naplaćena ako Rockwell Automation produži datum isporuke proizvoda za više od 30 dana nakon slanja porudžbine.

 • Projektni ugovori po narudžbini (ETO) ili ugovori sa prilagođenim rešenjima:
  Nema promene politike za ove ugovore. Rockwell Automation će primeniti naknade koje su ugovorom navedene u uslovima ovih ugovora.

 

Povrat proizvoda

Povrat proizvoda nakon 15. aprila 2024.: Trenutne smernice ostaju na snazi i proširuju se na sledeći način:

Naknada za povrat proizvoda kompanije Rockwell Automation za proizvode na zalihama je 20%; naknada za proizvode bez zaliha je 50%. 

Povrat se može zahtevati u roku od 60 dana od fakture/pošiljke, umanjeno za primenljive naknade za obnavljanje zaliha. Stvarna kupovna cena od Rockwell Automation biće vrednost od koje će kredit biti izdat. Zahtevi za vraćanje van ovog vremenskog okvira neće biti odobreni.

Proizvod koji se vraća mora biti u skladu sa uslovima za vraćanje novih proizvoda ili može biti odbijen ili primljen bez izdatog kredita.

Uslovi za vraćanje novih proizvoda:

 • Novi proizvod, trenutna serija u stanju za ponovnu prodaju
 • Nekorišćen/nije uključivan; nije instaliran
 • Kutije moraju biti neotvorene
 • Nema fizičkih oštećenja na proizvodu ili originalnom pakovanju
 • Ako je proizvod fabrički zapečaćen, pečat mora biti netaknut, nemenjan ili slomljen
 • Bez bilo kakvih nalepnica, traka ili etiketa koje nisu kompanije Rockwell Automation
 • Nema pisanja na kutiji olovkom ili markerom
 • U originalnom kartonu sa svim pakovanjem, priborom, kartonskim umetcima, uključujući zaštitne kese za elektrostatičko pražnjenje i obloge

 

Za vraćanje proizvoda koji su povezani sa problemima kvaliteta ili sličnim razlozima za koje je Rockwell Automation odgovoran neće biti naplaćena naknada za vraćanje.